Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Witamy na stronie głównej Projektu CLEMENTEA!

CLEMENTEA (Consumer Law, Mental Health & Attention Economy) to projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie OPUS 23, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2022/45/B/HS5/01419. Projekt jest realizowany w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownikiem zespołu badawczego jest dr Przemysław Pałka.

Celem naukowym projektu CLEMENTEA jest sformułowanie teorii wyjaśniającej rolę prawa konsumenckiego w powstawaniu, zarządzaniu i (potencjalnej) regulacji gospodarki uwagiCLEMENTEA przyczyni się do rozwoju nauk prawnych, opierając się na dorobku i wnosząc wkład do dwóch wspólnot dyskursu: prawa i technologii oraz prawa prywatnego. Wyciągając wnioski z innych dyscyplin, w tym marketingu i psychologiiCLEMENTEA dostarczy cztery innowacyjne rozwiązania:​

  • teorię "szkód psychicznych", uwzględniającą w nauce prawa ustalenia z zakresu marketingu i psychologii, badającą wewnętrzne funkcjonowanie ekonomii uwagi i szczególnie jej negatywny wpływ na zdrowie psychiczne konsumentów (wzbogacając naukę prawa o dane empiryczne wygenerowane w innych dyscyplinach);
  • wyjaśnienie tego, w jaki sposób normatywne założenia prawa konsumenckiego w niezamierzony sposób przyczyniły się do pojawienia się szkód psychicznych w gospodarce uwagi, ujawniając ukryte założenia dotyczące sposobów funkcjonowania konsumentów (rozwijając krytyczną samoświadomość prawa);
  • nowatorską ontologię prawniczą i konceptualizację różnych rodzajów relacji, podmiotów, przedmiotów i szkód, umożliwiającą naukowcom i politycznym decydentom lepsze zrozumienie relacji pomiędzy prawem i gospodarką uwagi (zwiększenie mocy wyjaśniającej nauki prawa);
  • zbiór strategii regulacyjnych, zawierający możliwe ścieżki reformy prawnej, wraz z normatywną oceną tych możliwości w ramach teorii konsekwencjalistycznych, deontologicznych i eudemonicznych, przydatny zarówno dla naukowców i decydentów politycznych, jak i dla całego społeczeństwa obywatelskiego (zwiększający moc regulacyjną prawa).

Projekt CLEMENTEA przeprowadzi te innowacyjne zadania badawcze w intelektualnym dialogu ze światowej klasy ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, Europy i innych obszarów. Przyczyni się to do powstania publikacji akademickich, które będą miały wpływ na światową naukę prawa. Ponadto CLEMENTEA wyposaży decydentów politycznych i społeczeństwo obywatelskie w narzędzia pomocne w reagowaniu na dwa palące problemy społeczno-gospodarcze, które, zgodnie z hipotezą projektu, są ze sobą powiązane: cyfryzację życia społeczno-gospodarczego i rosnący kryzys zdrowia psychicznego.

Rezultaty badań projektu CLEMENTEA będą miały znaczenie zarówno dla nauki prawa, jak i dla całego społeczeństwa.

Działania w ramach projektu zorganizowane są wokół czterech szczegółowych pytań badawczych:

Jakie szkody ponoszą konsumenci podczas interakcji z usługami zaprojektowanymi wyraźnie w celu gromadzenia ich danych i przyciągania uwagi oraz będąc narażonymi na ciągły strumień komunikacji marketingowej? Zakładając, że prywatność konsumentów nigdy nie zostanie naruszona (nie dojdzie do niechcianego ujawnienia ich danych), nigdy nie padną ofiarą manipulacji (nigdy nie klikną w reklamę, a ich decyzje zakupowe nie ulegną zmianie) i nie będą dyskryminowani, czy nadal mogą wystąpić jakieś szkody?

Jakie jest stanowisko prawa konsumenckiego (koncepcyjne i normatywne, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane) w odniesieniu do wpływu różnych aspektów życia społeczno-gospodarczego na zdrowie psychiczne? Jaka jest treść odpowiednich norm (w prawie i orzecznictwie), jakie są filozoficzne założenia kierujące obecnym kształtem prawa i jakie zaniedbania można wykryć w kontekście szkód, o których prawo prywatne milczy?

W jaki sposób można zmienić założenia, kategorie i regulacje prawa konsumenckiego, aby zwiększyć jego moc wyjaśniającą i regulacyjną w odniesieniu do wpływu gospodarki uwagi na zdrowie psychiczne?

W jaki sposób prawo konsumenckie może zareagować na obecność szkód psychicznych w gospodarce uwagi? Jakie narzędzia i strategie regulacyjne są dostępne? W jaki sposób prawo konsumenckie powinno reagować na pojawienie się ekonomii uwagi, z punktu widzenia różnych teorii normatywnych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w stosunku do prawa konsumenckiego?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki projektu CLEMENTEA zostaną zaprezentowane przede wszystkim w artykułach naukowych i rozdziałach monografii. Ponadto będą one upowszechniane także w innych miejscach, w tym na tej stronie internetowej.